запознай се

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за участие в онлайн панела на ЛОГО РИСЪРЧ.

Последна актуализация: 7 май 2020

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ описва общите условия и изисквания за регистрация и участие в онлайн панела на ЛОГО РИСЪРЧ, осъществяван чрез сайта https://onlinepanel.logo-mrc.com.

Сайтът onlinepanel.logo-mrc.com е собственост на и се управлява от ЛОГО МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ ООД (за кратко ЛОГО РИСЪРЧ), София – 1527, бул. Янко Сакъзов“№ 3.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Участието в онлайн панела (платформа за онлайн проучвания) на ЛОГО РИСЪРЧ може да се поддържа само при спазване на правилата и условията, описани в настоящия документ и наречени „ОБЩИ УСЛОВИЯ“.

Съгласието с посочените Общи условия и съпътстващата Политика за поверителност е доброволно и е условие за регистрация в панела. Всеки участник може да оттегли съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и/или Политиката за поверителност във всеки момент, като при оттегляне на съгласието се прекратява и регистрацията в онлайн панела на ЛОГО РИСЪРЧ.

ЛОГО РИСЪРЧ има право да прави промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ако това се наложи по силата на действащото законодателство и/или от начина или условията на провеждане на изследванията. При всяка промяна датата в заглавното поле на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се актуализира. Всеки участник е длъжен ежемесечно да проверява актуалността на документа и да се запознава с евентуални промени в съдържанието.

ЛОГО РИСЪРЧ има право да преустанови поддържането на онлайн панела по всяко време с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до мейл адреса за кореспонденция с всеки участник.

В настоящия документ и цялата съпътстваща онлайн панела документация думите „проучване“, „изследване“ и „анкета“ имат еднакво значение.

 1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Онлайн панелът на ЛОГО РИСЪРЧ е обединение на физически лица, които доброволно са се регистрирали и са се съгласили да спазват ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и Политиката за поверителност. При наличие на изследване сред целева група, в която може да попадне отделният участник, той/тя получава покана и при желание,  участва в конкретното изследване. Участието в онлайн панела се възнаграждава по Точкова Система, описана в т. 4 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 1. ТОЧКОВА СИСТЕМА

Участието в онлайн панела се възнаграждава чрез точкова система, при която 1000 точки съответстват на 40 лева.

Точки се начисляват при:

 • участие в изследвания – в поканата за всяко изследване се обявяват дължимите точки. Броят точки зависи от продължителността на анкетата (обикновено между 5 и 25 минути), темата и други фактори. Обявеният брой точки се начислява само при коректно попълване на цялата анкета (според т. 5 от настоящите Общи условия). В случай на частично попълване и спиране на участието, поради несъответствие със заложените критерии, участникът получава по-малък брой точки от обявения брой за попълване на цялата анкета.
 • начална регистрация в панела – успешната регистрация в панела и попълването на профилиращия въпросник носят 50 точки.
 • препоръка на приятел – за всеки успешно поканен нов за панела приятел (по силата на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, за „успешна“ се счита покана, при която поканеният приятел направи регистрация и попълни профилиращия въпросник), поканващият участник получава добавка от 12 точки. Задължително условие е приятелят да няма или да не е имал регистрация в панела на ЛОГО РИСЪРЧ.
 • еднократни кампании.

Точки НЕ се начисляват при:

 • прекратяване на участието в започната анкета по желание на участника
 • опит за попълване на анкета, чийто срок е изтекъл
 • анулиране на анкетата, поради не-коректно попълване.

Натрупаните точки са лични и не могат да бъдат прехвърляни на други участници в панела или на трети страни. Балансът от натрупани точки се осъвременява регулярно и е достъпен в личния профил на всеки участник. При натрупване на минимум 1000 точки (от няколко изследвания), те могат да се обменят за право на използване на ваучер за отстъпка при онлайн пазаруване в store.bg или ozone.bg на стойност 40 лева. При достигане на 2500 точки е възможен директен превод по сметка на 100 лева.

В рамките на специални кампании, точки могат да се разменят и срещу предметни награди. Видът на наградата и начинът на получаване се описват в изричната покана за участие в кампанията.

По желание на участника, точки могат да се заменят и срещу подкрепа на конкретна кауза. Възможностите се обявяват на сайта на ЛОГО РИСЪРЧ.

При прекратяване на участието по желание или по вина на участника, се занулява личният му/й баланс и натрупаните и не-заменени точки към момента на прекратяването се анулират.

 1. КОРЕКТНО ПОПЪЛВАНЕ

Всеки получил покана участник взема доброволно решение дали да участва в конкретното проучване и има право да се въздържи от участие. При съгласие за участие, се задължава да даде истински, честни и смислени отговори на поставените въпроси.

В онлайн панела на ЛОГО РИСЪРЧ е заложена система за автоматичен контрол, която осигурява обективна оценка за отклонения в продължителността, количеството и качеството на отговорите.

Само коректно попълнена анкета носи обявения брой точки.

Коректно попълване означава:

 • Еднократно участие в дадено изследване – при „дублиране“ на индивидуалното участие в дадено изследване (попълване в два партньорски панела или двукратно влизане в една и съща анкета от един и същ човек), втората анкета се анулира и за нея не се дължат точки. Подлежат на анулиране само анкетите с еднакви данни от комбинацията IP адрес и втори критерий.
 • Достатъчно време, отделено за попълване на анкетата – анкетите се анулират автоматично, ако са попълнени по-бързо от заложената необходима продължителност.
 • Честни и осмислени отговори – анулират се (без право на точки) всички анкети, при които се установят проблеми при заложени проверки на логиката и последователността на дадените отговори, както и на качеството на отговорите на отворените въпроси. Ако проблемите са сериозни, участникът може да бъде изключен от панела.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПАНЕЛА НА ЛОГО РИСЪРЧ

Всеки участник в онлайн панела трябва да:

 • е с постоянен или настоящ адрес в населеното място, посочено в регистрационната форма
 • е навършил/а поне 16 години
 • предостави уникален имейл адрес и да информира ЛОГО РИСЪРЧ при промени в него
 • се е съгласил, че предоставеният имейл адрес може да се използва от ЛОГО РИСЪРЧ за съобщения, свързани с участието в панела (покани за изследвания, технически съобщения, актуализация на информацията), възможности за участие в други изследвания или друг повод.
 • поддържа само една регистрация
 • предостави пълна, вярна и точна информация в профилиращия въпросник и да я поддържа актуална за целия период на участие в панела
 • не предоставя на трети лица потребителското име и парола към своята регистрация. При подозрение за пробив в сигурността, незабавно трябва да уведоми ЛОГО РИСЪРЧ.
 • не използва автоматизирани средства, включително скриптове, ботове, роботи, спайдери, краулери или подобни във връзка с участието си в изследвания или при всякаква друга дейност, свързана с онлайн панела
 • не използва обиден, груб, заплашителен език и/или противозаконно съдържание.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ПАНЕЛА

Всеки участник има правото да прекрати своето участие без предизвестие по всяко време и по всякаква причина, но при спазване на Политиката за поверителност. При подобно действие се отказва от всякакви предстоящи или дължими към момента неполучени награди и губи правото да изиска възстановяване на участието в онлайн панела.

ЛОГО РИСЪРЧ има правото да прекрати участието в онлайн панела, ако даден участник наруши ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. В такъв случай участникът губи правото на бъдеща регистрация и участие, както и на получаване на неполучено възнаграждение / използване на натрупани точки. Нарушението на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ включва и следните случаи:

 • отказ от участие в изследвания при три последователни покани или в рамките на едно тримесечие
 • не-коректно поведение
 • разпространение на вируси и/или вреден софтуер;
 • копиране на части или цялата услуга;
 • създаване, споделяне, публикуване или интегриране на външни приложения или друго несъответстващо съдържание в сайта на ЛОГО РИСЪРЧ.

 

 1. ПРИЛОЖИМИ САНКЦИИ ПРИ НЕ-СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Ако регистрацията е прекратена или участникът наруши ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, губи всички натрупани точки и неизплатени или недоставени още награди, както и правото да участва в бъдещи изследвания, носещи точки или награди.

 1. ПРАВА НА ЛОГО РИСЪРЧ
 • Информиране – при нужда от информиране за технически актуализации, административни съобщения или при друг повод, ЛОГО РИСЪРЧ си запазва правото да изпраща имейл съобщения. Тези съобщения не съдържат покани за проучвания и не водят до натрупване на точки.
 • Контрол – използва се автоматизирана система за автоматичен контрол на участието в изследвания.
 • Обхват на участието – ЛОГО РИСЪРЧ няма задължение да предоставя конкретен брой възможности за участие в изследвания и натрупване на точки.
 • Прекратяване на участието – ЛОГО РИСЪРЧ има право да прекрати регистрацията на даден участник при предоставяне на  фалшива или подвеждаща информация или при нарушение на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 • Отказ от участие – ЛОГО РИСЪРЧ може да откаже всяка нова кандидатура с или без причина, по собствено усмотрение, за което не дължи обяснение.
 • Интелектуална собственост – цялото съдържание на онлайн панела и провежданите проучвания, включително, но не ограничено до текст, графики, аудио, видео, снимки, търговски марки, марки за услуги, запазени права, патенти или други материали са интелектуална собственост на или са оторизирани за употреба от ЛОГО РИСЪРЧ и бизнес партньорите на компанията. Забранено е каквото и да е копиране, репродуциране, публикуване, прехвърляне или разпространение на съдържанието, налично на този сайт, без изрично предварително писмено съгласие на ЛОГО РИСЪРЧ.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информацията, която се събира и използва от Сайта се управлява от Политиката за поверителност на ЛОГО РИСЪРЧ.

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • ЛОГО РИСЪРЧ не носи отговорност пред участниците или пред съответна институция за неплатени данъци, такси или пропуснати ползи в резултат на предоставени от ЛОГО РИСЪРЧ награди;
 • До степен, позволена от закона, ЛОГО РИСЪРЧ или неговите служители не носят отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, пропуснати ползи, загуба на данни или други нематериални загуби (дори ако ЛОГО РИСЪРЧ е информиран за вероятността от настъпването на такива), които са в резултат на:
  – участието или техническата невъзможност за участие в онлайн панела;
  – употребата или интерпретацията на всякаква информация, публикувана на сайта на панела;
  – неоторизиран достъп до или промяна на данни;
  – изявления за поведение на трета страна по услугата;
  – всякакви други странични действия и / или последици, свързани с услугата.
 • ЛОГО РИСЪРЧ не носи отговорност за предоставяне на точки и награди, свързани или възникващи в резултат от неправилна употреба или злоупотреба на сайта, или към който и да е човек, предоставил фалшива или подвеждаща лична информация.
 • ЛОГО РИСЪРЧ се стреми да осигури достъп до онлайн панела на възможно най-голям брой участници, но не може да гарантира съвместимост с всички съществуващи хардуерни устройства, операционни системи и браузъри, поради голямото съществуващо разнообразие. Възможно е ЛОГО РИСЪРЧ да не е в състояние да осигури безпроблемна употреба на сайта на определени устройства.
 • ЛОГО РИСЪРЧ ще положи разумни усилия при евентуални проблеми и спазва стандартите за информационна сигурност, но не поема отговорност, че функционирането на онлайн панела ще бъде непрекъснато или без грешки; че всички установени дефекти ще бъдат коригирани, че онлайн панелът или сървърът, който го обслужва, нямат вируси или други вредни компоненти.

 

 1. ГАРАНЦИИ

Съгласявайки се с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, всеки участник гарантира, че ЛОГО РИСЪРЧ, неговите партньори, дъщерни компании и служители няма да пострадат от каквито и да било действия, искове, съдебни дела, търсене на отговорност или разходи, включително правни такси, които възникват в резултат на употребата на сайта или на информация или съдържание, публикувано на него; участието в точковата система или неправомерна употреба на потребителско име и парола; както и невъзможност за ползване на сайта.

 1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тълкуването и интерпретацията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ следва да се извършват според законите на Република България.

Невалидността или неприложимостта на някоя клауза от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не се отразява на валидността и приложимостта на останалите клаузи.

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close